Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Prawa ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

15 września 2018 | Agencja magico

Zgodnie z §130 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, uczeń ma prawo do:

 

 1. Zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, na lekcjach wprowadzających na początku każdego roku szkolnego oraz w czytelni biblioteki szkolnej.

 2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

 4. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 5. Korzystania z pomocy materialnej z funduszu rady rodziców.

 6. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno ? wychowawczym.

 7. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych ? jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

 8. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

 9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

 10. Pomocy w przypadku trudności w nauce.

 11. Korzystania z poradnictwa psychologiczno ? pedagogicznego i zawodowego.

 12. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia za zgodą lub pod kontrolą opiekuna zajęć.

 13. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii.

 14. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy pielęgniarki.

 15. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, rozrywkowych na terenie szkoły.

 16. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole za zgodą dyrektora szkoły.

 17. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 18. Redagowania programów radiowęzła szkolnego.

 19. Prezentowania społeczności szkolnej i w środowisku własnej twórczości artystycznej lub naukowej (koncerty, przedstawienia teatralne, sesje naukowe, występy artystyczne, itp.).

 20. Uczestnictwa w środowiskowych formach życia naukowego, artystycznego, sportowego i religijnego.

 21. Ochrony sfery życia prywatnego (rodzinnego i osobistego) przed ciekawością i ingerencją nauczycieli, wychowawców i kolegów.

 22. Bezpłatnego korzystania z zasobów dziennika elektronicznego.

 

Zgodnie z §132 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, uczeń ma prawo do:

 

 1. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

 

Zgodnie z §134 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, uczeń ma prawo do:

 

 1. Złożenia pisemnej skargi na ręce dyrektora szkoły w przypadku naruszenia swoich praw.

 2. Skargę, o której mowa w ust. 1 uczeń składa osobiście lub za pośrednictwem rodzica, samorządu klasowego lub wychowawcy klasy.

 3. Dyrektor szkoły w zależności od wagi sprawy rozwiązuje ją samodzielnie lub konsultuje z organami szkoły.

 4. Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi składającym skargę.

Prawa ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli wyszczególnione w Statucie uzupełniają prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka podjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

Zobacz inne wpisy

Warsztaty z Wędrującym Filmoznawcą

02 marca 2021 | Dariusz Smolarek

W dniu 1 marca 2021r. odbyły się warsztaty  filmowe online z Wędrującym Filmoznawcą  panem Mateuszem Wiskulskim na temat:...

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym uczennice z klas 2Dg i 2Fp (grupa technik przemysłu mody) wzięły udział...

Morsowanie w klasach 1TP i 2Fg

24 lutego 2021 | Dariusz Smolarek

W dniu 15 lutego 2021 roku odbyła się lekcja wychowawcza on-line na kąpielisku Nasze Piaski w Pysznicy. Tematem zajęć były...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.