Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

1.
Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji roku szkolnego 2021/2022.
 30 sierpnia 2021 r.
2.
 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
01 września 2021 r. (środa)podstawa prawna:§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
3.
 Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Zebranie dyrekcji szkoły
i nauczycieli wychowawców z rodzicami.
14 września 2021 r. (wtorek)podstawa prawna: Rozporządzenie MENz dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1551) oraz art.55 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.Dz.U. z 2021 r.poz.1082)
4.
Złożenie deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2022 r.
do 15 września 2021 r.
5.
Rada Pedagogiczna Zatwierdzenie Programów wychowawczo-profilaktycznych.
28 września 2021 r. (wtorek)
6.
Złożenie deklaracji o wyborze przedmiotów maturalnych przez uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.
do 30 września 2021 r. podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia
21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223)
7.
Obchody Święta Edukacji Narodowej.
 13 października 2021 r. (środa) 
 8.
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (w ramach WDN) (analiza wyników egzaminów zewnętrznych).
19 października 2021 r. (wtorek)
9.
Próbny egzamin maturalny.  
październik/listopad 2021 r.
10.
Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie. 
październik/listopad 2021 r.
11.
 Obchody Święta Niepodległości, Ślubowanie klas pierwszych uczniów technikum, Branżowej Szkoły
I stopnia oraz przyrzeczenie uczniów klasy I i II LO
o edukacji wojskowej. 
10 listopada 2021 r.(środa)
12.
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (podmiot zewnętrzny) Spotkanie wychowawców klas
z rodzicami.
 16 listopada 2021 r.(wtorek) podstawa prawna: art. 44g Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327
oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) oraz § 33 Statutu ZS Nr 2
13.
Zimowa przerwa świąteczna.
23 – 31 grudnia 2021 r.  podstawa prawna; § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) 
14.
Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas III LO i IV T. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna -szkolenie  dla nauczycieli w zakresie organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.   Spotkanie  wychowawców klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia, I-III Technikum, I-II Liceum
z rodzicami.
04 stycznia 2022 r.(wtorek) podstawa prawna: art. 44g Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237 oraz § 33 Statutu ZS Nr 2  
15.
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami klas III LO i IV T.  
11 stycznia 2022 r.(wtorek)
16.
Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas  I-III Branżowej Szkoły I stopnia, I-III Technikum, I-II Liceum.  
01 lutego 2022 r.(wtorek)
17.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Sesja 1. Zima 2022 r.  
11 stycznia - 6 lutego 2022 r. (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/) Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1327, z późn. zm.)
18.
Składanie deklaracji do egzaminów zawodowych
na sesję czerwiec - lipiec 2022 r.
do 7 lutego 2022 r.
19.
Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej - Analiza pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia, I-III Technikum, I-II Liceum.  
08 lutego 2022 r. (wtorek)
20.
Ferie zimowe
14 - 27 lutego  2022 r. podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
21.
 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (podmiot zewnętrzny). Spotkanie wychowawców wszystkich klas z rodzicami.  
22 marca 2022 r. (wtorek)
22.
Święto Patrona Szkoły.
 kwiecień 2022 r. 
23.
Wiosenna przerwa świąteczna.
 14 - 19 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna; § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
24.
 Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej klas maturalnych oraz  szkolenie w zakresie organizowania egzaminu maturalnego dla nauczycieli. 
26 kwietnia 2022 r. (wtorek)
25.
 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach programowo najwyższych w LO  
i Technikum Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Państwowej. 
 29 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
26.
 Egzamin maturalny.
04.05-23.05.2022 r. Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 13227, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 
27.
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna - szkolenie dla nauczycieli   w zakresie organizowania egzaminu zawodowego. Spotkanie wychowawców klas
z rodzicami. 
17 maja 2022 r. (wtorek)  
28.
Egzamin zawodowy Sesja 2. Lato 2022 r.  
1-19 czerwca 2022 r. (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/) Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)
29.
Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej.
21 czerwca 2022 r. (wtorek)
30.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
24 czerwca 2022 r. Podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
31.
Ferie letnie
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603
z późn. zm.).
32.
Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej - Analiza pracy w roku szkolnym 2021/2022.
28 czerwca 2022 r. (wtorek)
33.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 15 października 2021 r., 12 listopada 2021 r., 04, 05, 06 maja 2022 r., dzień egzaminu zawodowego w sesji LATO 2022podstawa prawna:§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r. poz.1603
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.